Page 2 of 30

Rīgas garīgā semināra rektora vēstule

Document-page-001Document-page-002

Augusta pirmā svētdiena 2018

lgkLatvijā arvien populārāka kļūst Labā Gana katahēze. Tā noris 3 posmos: bērniem no 3-6; 6-9; 9-12 gadu vecumam. Ar jauno mācību gadu atvērsim arī Pļaviņās 3o katehēzi un jau tagad var pieteikt bērnus 1 posmam, no 3-6 gadu vecumam. Nodarbības notiks speciāli izveidotā vidē – “ātrijā” un pēc speciāli bērniem izveidotas programmas.  Uzzināt vairāk par šo programmu un pieteikties var zvanot Teikai Millerei (26459996), kas izgājusi apmācības kursus un vadīs šo Laba Gana katehēzi mūsu draudzē.

Bīskapu vēstule par pāvesta vizīti 280618-1Bīskapu vēstule par pāvesta vizīti 280618-2

Lejupielādei pdf formātā: Bīskapu vēstule par pāvesta vizīti 280618

 

Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana

jānisElizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu. Kad viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka Kungs viņai ir parādījis lielu žēlastību, tie priecājās kopā ar viņu.
Astotajā dienā viņi sanāca apgraizīt bērnu un gribēja viņu nosaukt viņa tēva vārdā par Zahariju. Bet viņa māte atbildot sacīja: “Nē, viņš tiks nosaukts par Jāni.” Tie viņai iebilda: “Tavos rados nav neviena, kas sauktos šajā vārdā.”
Un tie ar zīmēm jautāja tēvam, kā tas vēlētos bērnu nosaukt. Palūdzis rakstāmo plāksnīti, Zaharijs uzrakstīja: “Viņa vārds ir Jānis.” Un tūlīt viņam atvērās mute un atraisījās mēle, un viņš runāja, slavēdams Dievu.
Visus viņu kaimiņus pārņēma bailes, un visā Jūdejas kalnu apvidū tika pārrunāts šis notikums. Un visi, kas dzirdēja, to paturēja savā sirdī, sacīdami: “Kas gan no šī bērna iznāks?” Jo Kunga roka bija ar viņu. Bet zēns auga un stiprinājās garā, un dzīvoja tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāstājas Izraēļa priekšā.  (Lk 1, 57-66.80)

dz.svetki

svētdiena 10. jūnijs

10.junijsTajā laikā Jēzus atnāca uz mājām, un atkal sapulcējās tik daudz ļaužu, ka viņi nevarēja pat maizi paēst. Un, kad Viņa tuvinieki par to dzirdēja, tie devās Viņu aizturēt, jo tie sacīja: “Viņš ir bez prāta.”
Arī Rakstu zinātāji, kas bija ieradušies no Jeruzalemes, sacīja par Jēzu: “Viņā ir Belcebuls,” – un arī: “Viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu valdnieka palīdzību.”
Jēzus, viņus pasaucis, runāja līdzībās: “Kā var sātans izdzīt sātanu? Ja valsts pati sevī sašķeļas, tad tāda valsts nevar pastāvēt. Un, ja sātans ir sacēlies pats pret sevi un ir sašķēlies, tas nevar pastāvēt un tam ir beigas. Neviens nevar, iegājis stiprinieka mājā, nolaupīt viņa mantu, ja vispirms stiprinieku nesasien,– un tad tas izlaupīs viņa māju.
Patiešām, Es jums saku: cilvēku bērniem tiks piedoti visi grēki un zaimi, kurus viņi būs izdarījuši, bet, kas būs zaimojis Svēto Garu, tas mūžam piedošanu nesaņems, bet būs vainīgs mūžīgā noziegumā!” Tāpēc, ka tie sacīja: “Viņā ir nešķīstais gars.”
Pa to laiku atnāca Jēzus Māte un brāļi un, ārpusē stāvēdami, aizsūtīja pēc Viņa, Viņu saukdami. Viņam visapkārt sēdēja daudz ļaužu, kad Viņam tika pateikts: “Lūk, Tava Māte, Tavi brāļi un Tavas māsas ārā Tevi meklē.” Un Jēzus, tiem atbildēdams, sacīja: “Kas ir mana māte un mani brāļi?” Un, uzlūkojot tos, kas Viņam apkārt sēdēja, Viņš sacīja: “Lūk, mana māte un mani brāļi. Kas izpilda Dieva gribu, tas ir mans brālis, mana māsa un māte.”   (Mk 3, 20-35)

Kristus Vissvētā Miesa un Asinis (31. 05.)

Kristus Miesa un AsinisPirmajā Neraudzētās maizes dienā, kad upurēja Lieldienu jēru, Jēzus mācekļi Viņam jautāja: “Kur Tu gribi, lai mēs ejam un sagatavojam Tev ēšanai Lieldienu jēru?”
Un Viņš sūtīja divus no saviem mācekļiem un viņiem sacīja: “Ejiet uz pilsētu, un jums pretī nāks cilvēks, nesot ūdens krūzi. Sekojiet viņam un, kur viņš ies iekšā, tur sakiet mājas saimniekam: “Mā­cītājs jautā: kur man ir telpa, kurā Es ar saviem mā­cekļiem varu ēst Lieldienu jēru?” Viņš jums parādīs iekārtotu lielu augšstāva istabu. Tur mums visu sagatavojiet!” Un mācekļi aizgāja un nonāca pilsētā, un atrada visu, kā Viņš tiem bija teicis, un sagatavoja Lieldienu maltīti.
Tiem ēdot, Jēzus paņēma maizi, svētīja to un lauza, un deva tiem, sacīdams: “Ņemiet, tā ir mana miesa.”
Paņēmis biķeri, Viņš pateicās un deva tiem, un visi dzēra no tā. Un Viņš tiem sacīja: “Tās ir manas Jaunās derības asinis, kas par daudziem tiek izlietas. Patiesi, Es jums saku: Es vairs nedzeršu no vīnakoka augļiem līdz tai dienai, kad Es to no jauna dzeršu Dieva valstībā.” Un, nodziedājuši himnu, viņi devās uz Eļļas kalnu. (Mk 14, 12-16.22-26)

Vissvētās Trīsvienības svētki (27. 05.)

trisvienibaTajā laikā vienpadsmit mācekļi aizgāja uz Galileju, uz kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis.
Un, Viņu ieraudzījuši, tie atdeva godu. Bet daži šaubījās.
Tad Jēzus, piegājis klāt, viņus uzrunāja, sacīdams: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva un Dēla, un Svētā Gara vārdā un mācīdami tās pildīt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un, lūk, Es esmu ar jums visās dienās līdz pat pasaules beigām.” (Mt 28, 16-20)

ikonu izstade

6. Lieldienu svētdiena (6. 05.)

6. lieldienuTajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kā mani ir mīlējis Tēvs, tāpat arī Es jūs esmu ie­mīlējis. Palieciet manā mīlestībā! Ja jūs pildīsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā Es pildīju sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā.
To Es jums pateicu, lai mans prieks būtu jūsos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu iemīlējis.
Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darāt to, ko Es jums pavēlu. Es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, Es jums darīju zināmu.
Ne jūs mani izvēlējāties, bet Es jūs izvēlējos un norīkoju tam, lai jūs ietu un nestu augļus un jūsu augļi pastāvētu, un lai, ko vien jūs lūgtu no Tēva manā vārdā, Viņš jums dotu. To Es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu.” (Jņ 15, 9-17)

« Older posts Newer posts »

© 2018 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑