22bTajā laikā pie Jēzus sapulcējās farizeji un daži no Jeruzalemes atnākušie Rakstu zinātāji. Viņi ie­vēroja, ka daži no Viņa mācekļiem ēda maizi nenotīrītām, tas ir, nemazgātām rokām. Turpretī farizeji un visi jūdi, turēdamies pie senču tradīcijas, neēd, kamēr nav atvērtām plaukstām nomazgājuši rokas. Arī pārnākuši no tirgus, viņi neēd, kamēr nav nomazgājušies. Ir vēl daudz citu priekšrakstu, kurus viņi ir uzņēmušies pildīt, kā biķeru un krūžu, un vara trauku, un guļamvietu mazgāšana.
Tādēļ farizeji un Rakstu zinātāji Jēzum jautāja: “Kāpēc Tavi mācekļi neievēro senču ieradumu, bet ēd maizi nemazgātām rokām?” Bet Viņš tiem sacīja: “Isajs labi pravietoja par jums, liekuļiem, kā tas ir rakstīts: “Šī tauta godina mani ar lūpām, bet viņu sirds ir tālu no manis. Veltīgi viņi mani godā, mācot likumus, ko izdevuši cilvēki.” Dieva likumu atmetuši, jūs pildāt cilvēku tradīcijas.”
Tad, atkal pieaicinājis ļaudis, Viņš tiem sacīja: “Klausieties mani visi un saprotiet! Nekas neieiet cilvēkā no ārpuses tāds, kas varētu viņu padarīt nešķīstu; bet cilvēku nešķīstu padara tas, kas no viņa iziet. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, zādzības, netiklība, slepkavības, laulības pārkāpšana, mantkārība, ļaunums, viltība, nekaunība, skaudība, zaimošana, lepnība, muļķība. Viss šis ļaunums iziet no iekšienes un padara cilvēku nešķīstu.” (Mk 7, 1-8a.14-15.21-23)