6. lieldienuTajā laikā Jēzus sacīja saviem mācekļiem: “Kā mani ir mīlējis Tēvs, tāpat arī Es jūs esmu ie­mīlējis. Palieciet manā mīlestībā! Ja jūs pildīsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā Es pildīju sava Tēva baušļus un palieku Viņa mīlestībā.
To Es jums pateicu, lai mans prieks būtu jūsos un lai jūsu prieks būtu pilnīgs. Tas ir mans bauslis, lai jūs cits citu mīlētu, kā Es jūs esmu iemīlējis.
Nevienam nav lielākas mīlestības kā tam, kas atdod dzīvību par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja darāt to, ko Es jums pavēlu. Es vairs nesaucu jūs par kalpiem, jo kalps nezina, ko dara viņa kungs. Bet Es jūs nosaucu par draugiem, jo visu, ko dzirdēju no sava Tēva, Es jums darīju zināmu.
Ne jūs mani izvēlējāties, bet Es jūs izvēlējos un norīkoju tam, lai jūs ietu un nestu augļus un jūsu augļi pastāvētu, un lai, ko vien jūs lūgtu no Tēva manā vārdā, Viņš jums dotu. To Es jums pavēlu, lai jūs cits citu mīlētu.” (Jņ 15, 9-17)