Viļņa

Dievkalpojums pansionātā

pansionatsPēc vasaras pārtraukuma ceturtdien 20. septembrī plkst. 14 atkal mazā katoļu kopiena satiksies Sv. Misē Pļaviņu pansionātā.  Kopīgā lūgšana un savstarpējais atbalsts vienmēr nāk par labu un ienes svētību vecākiem un slimiem cilvēkiem. Tāpēc arī aicinu draudzi nākt un piedalīties.

Pļaviņu draudzei 2 jauni katehēti

afisa bernu kateheze jpg

Pļaviņu draudzei bija svētdiena 9. septembris ļoti nozīmīgā diena! Vasaras sākumā draudzes svētkos esmu aicinājis draudzi lūgties par bērnu katehēzi draudzē, kas bija mūsu “vāja vieta”. Un tagad varam redzēt, ka Dievs dzird un uzklausa mūsu lūgšanas. Brīvprātīgai kalpošanai ir pieteikušies 2 draudzes locekļi: Teika Millere, kas vadīs Labā Gana katehēzi bērniem 3 – 6 gadu vecumā un Maija Reingolde, kas vadīs Svētdienas skolu bērnu no 7. g. vecumā sagatavošanai 1. Sv. Komūnijai. Svētās Mises beigās abas saņēma īpašo katehētu svētību un draudzes lūgšanu atbalstu. Un tagad ir laiks turpināt lūgties par ģimenēm, lai piesaka bērnus un tie lai iepazīst Dievu caur viņiem piemērotām katehēzēm.

pr. Pēteris

svētdiena 9.09.

9.09Jēzus, izgājis no Tiras robežām, caur Sidonu nonāca pie Galilejas ezera, pāriedams Dekapoles apvidu.
Un pie Viņa atveda kurlmēmo un lūdza, lai Viņš tam uzliek roku. Paņēmis to savrup no ļaudīm, Jēzus ielika savus pirkstus viņa ausīs un ar siekalām aizskāra viņa mēli, un, paskatījies uz debesīm, nopūtās, un sacīja viņam: “Effata!” – tas nozīmē: “Atveries!” Un tūdaļ atvērās viņa ausis un atraisījās viņa mēles saišķis, un viņš varēja pareizi runāt.
Jēzus viņiem pavēlēja nevienam par to nekā neteikt. Bet, jo vairāk Viņš liedza, jo dedzīgāk viņi par to sludināja un jo vairāk brīnījās, sacīdami: “Viņš visu labi ir darījis. Kurliem Viņš dod dzirdi un mēmiem – valodu.”   (Mk 7, 31-37)

Gatavojamies ziemas sezonai

20180905_1321125. septembrī mēs iegādājamies pirmās 6 tonnas granulu ziemas apkures sezonai. Diemžēl, šogad granulu cenas ir ievērojami kāpušas salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Pateicos visiem draudzes locekļiem un baznīcas viesiem, kas noziedojuši naudu apkurei! Pateicība arī vīriem, kas palīdzēja granulas izkrāmēt.

pr. Pēteris

svētdiena 2. 09.

22bTajā laikā pie Jēzus sapulcējās farizeji un daži no Jeruzalemes atnākušie Rakstu zinātāji. Viņi ie­vēroja, ka daži no Viņa mācekļiem ēda maizi nenotīrītām, tas ir, nemazgātām rokām. Turpretī farizeji un visi jūdi, turēdamies pie senču tradīcijas, neēd, kamēr nav atvērtām plaukstām nomazgājuši rokas. Arī pārnākuši no tirgus, viņi neēd, kamēr nav nomazgājušies. Ir vēl daudz citu priekšrakstu, kurus viņi ir uzņēmušies pildīt, kā biķeru un krūžu, un vara trauku, un guļamvietu mazgāšana.
Tādēļ farizeji un Rakstu zinātāji Jēzum jautāja: “Kāpēc Tavi mācekļi neievēro senču ieradumu, bet ēd maizi nemazgātām rokām?” Bet Viņš tiem sacīja: “Isajs labi pravietoja par jums, liekuļiem, kā tas ir rakstīts: “Šī tauta godina mani ar lūpām, bet viņu sirds ir tālu no manis. Veltīgi viņi mani godā, mācot likumus, ko izdevuši cilvēki.” Dieva likumu atmetuši, jūs pildāt cilvēku tradīcijas.”
Tad, atkal pieaicinājis ļaudis, Viņš tiem sacīja: “Klausieties mani visi un saprotiet! Nekas neieiet cilvēkā no ārpuses tāds, kas varētu viņu padarīt nešķīstu; bet cilvēku nešķīstu padara tas, kas no viņa iziet. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, zādzības, netiklība, slepkavības, laulības pārkāpšana, mantkārība, ļaunums, viltība, nekaunība, skaudība, zaimošana, lepnība, muļķība. Viss šis ļaunums iziet no iekšienes un padara cilvēku nešķīstu.” (Mk 7, 1-8a.14-15.21-23)

Rīgas garīgā semināra rektora vēstule

Document-page-001Document-page-002

Augusta pirmā svētdiena 2018

lgkLatvijā arvien populārāka kļūst Labā Gana katahēze. Tā noris 3 posmos: bērniem no 3-6; 6-9; 9-12 gadu vecumam. Ar jauno mācību gadu atvērsim arī Pļaviņās 3o katehēzi un jau tagad var pieteikt bērnus 1 posmam, no 3-6 gadu vecumam. Nodarbības notiks speciāli izveidotā vidē – “ātrijā” un pēc speciāli bērniem izveidotas programmas.  Uzzināt vairāk par šo programmu un pieteikties var zvanot Teikai Millerei (26459996), kas izgājusi apmācības kursus un vadīs šo Laba Gana katehēzi mūsu draudzē.

Bīskapu vēstule par pāvesta vizīti 280618-1Bīskapu vēstule par pāvesta vizīti 280618-2

Lejupielādei pdf formātā: Bīskapu vēstule par pāvesta vizīti 280618

 

Sv. Jāņa Kristītāja piedzimšana

jānisElizabetei pienāca laiks dzemdēt, un viņa dzemdēja dēlu. Kad viņas kaimiņi un radi dzirdēja, ka Kungs viņai ir parādījis lielu žēlastību, tie priecājās kopā ar viņu.
Astotajā dienā viņi sanāca apgraizīt bērnu un gribēja viņu nosaukt viņa tēva vārdā par Zahariju. Bet viņa māte atbildot sacīja: “Nē, viņš tiks nosaukts par Jāni.” Tie viņai iebilda: “Tavos rados nav neviena, kas sauktos šajā vārdā.”
Un tie ar zīmēm jautāja tēvam, kā tas vēlētos bērnu nosaukt. Palūdzis rakstāmo plāksnīti, Zaharijs uzrakstīja: “Viņa vārds ir Jānis.” Un tūlīt viņam atvērās mute un atraisījās mēle, un viņš runāja, slavēdams Dievu.
Visus viņu kaimiņus pārņēma bailes, un visā Jūdejas kalnu apvidū tika pārrunāts šis notikums. Un visi, kas dzirdēja, to paturēja savā sirdī, sacīdami: “Kas gan no šī bērna iznāks?” Jo Kunga roka bija ar viņu. Bet zēns auga un stiprinājās garā, un dzīvoja tuksnesī līdz tai dienai, kad viņam bija jāstājas Izraēļa priekšā.  (Lk 1, 57-66.80)

« Older posts

© 2018 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑