svētdiena 14. janvāris

14. janvTajā laikā Jānis Kristītājs stāvēja kopā ar diviem saviem mācekļiem un, ieraudzījis ejam Jēzu, sacīja: “Lūk, Dieva Jērs.” Abi mācekļi dzirdēja Jāņa vārdus un sekoja Jēzum.
Bet Jēzus, pagriezies atpakaļ un redzēdams viņus sekojam, tiem jautāja: “Ko jūs meklējat?” Tie Viņam atbildēja: “Rabbi,” – kas tulkojumā nozīmē: Mācītāj, – “kur Tu dzīvo?” Viņš tiem sacīja: “Nāciet, un redzēsiet.”
Tā viņi aizgāja un redzēja, kur Viņš mājo, un palika to dienu pie Viņa. Tas bija ap desmito stundu.
No tiem diviem, kas dzirdēja Jāņa vārdus un sekoja Jēzum, viens bija Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis. Viņš vispirms uzmeklēja savu brāli Sīmani un viņam sacīja: “Mēs atradām Mesiju!” – kas tulkojumā nozīmē: Kristu. Un viņš atveda viņu pie Jēzus. Bet Jēzus, viņu uzlūkojis, sacīja: “Tu esi Sīmanis, Jāņa dēls; tu tiksi nosaukts par Kefasu,” – kas tulkojumā ir: Pēteris.  (Jņ 1, 35-42)

Ziemassvētku noslēgums

loreleja17 janvārī pēc Sv. Mises baznīcā klausījāmies Pļaviņu sieviešu kora “Loreleja” koncertu. Pēc tam sekoja draudzes eglītes svinības. Draudzes priekšnieces Valentīnas vadībā varēja vēlreiz ieskatīties 10 gadu jubilejas svinību norisē. Skatīties fotogrāfijas un baznīcas kora koncerta video versiju. Baudījām svētku kliņģeri un kur tad eglīte bez “salaveča” atstātās dāvanu kastes . Kā pirmās, pie dāvanām tika baznīcas kora dalībnieces, tad visi Alfas kursu dalībnieki. Dāvanu pietika visiem. Pārrunāti tika arī šī gada plāni. Kur brauksim ekskursijā? Ikviens var izteikt savas vēlmes, ieteikumus.

Kunga parādīšanos – Zvaigznes diena (6. 01.)

zvaigznes dienaKad ķēniņa Hēroda laikā Jūdejas Betlēmē bija piedzimis Jēzus, lūk, gudrie no Austrumiem atnāca uz Jeruzalemi un jautāja: “Kur ir jaundzimušais jūdu Karalis? Jo mēs austrumos redzējām Viņa zvaigzni un atnācām Viņu pielūgt.”
Bet, to dzirdot, ķēniņš Hērods izbijās un līdz ar viņu visa Jeruzaleme. Un, saaicinājis visus augstos priesterus un Rakstu zinātājus no tautas, viņš izjautāja tos, kur Kristum jāpiedzimst. Un tie viņam sacīja: “Jūdejas Betlēmē, jo tā ir rakstījis pravietis: “Un tu, Betlēme, Jūdas zeme, nebūt neesi mazākā starp Jūdas lielpilsētām, jo no tevis izies Valdnieks, kas valdīs manu tautu Izraēli.””
Tad Hērods, slepeni ataicinājis gudros, sīki izvaicāja viņus par zvaigznes parādīšanās laiku un, viņus pavadīdams uz Betlēmi, sacīja: “Ejiet un rūpīgi apjautājieties par Bērnu, un, kad būsiet Viņu atraduši, ziņojiet man, lai arī es aizgājis Viņu pielūgtu.” Uzklausījuši ķēniņu, viņi aizgāja.
Un, lūk, zvaigzne, ko viņi bija redzējuši austrumos, gāja viņiem pa priekšu, kamēr aizgājusi apstājās virs tās vietas, kur bija Bērns. Un, ieraudzījuši zvaigzni, tie ļoti nopriecājās. Iegājuši mājā, viņi redzēja Bērnu ar Viņa Māti Mariju un, krītot uz vaiga, Viņu pielūdza.
Tad tie atvēra savus krājumus un pasniedza Viņam dāvanas: zeltu, vīraku un mirres. Un, sapnī saņēmuši norādījumu neatgriezties vairs pie Hēroda, tie aizgāja uz savu zemi pa citu ceļu.  (Mt 2, 1-12)

Vissvētākā Jaunava Marija, Dieva Māte (1.01)

1.01.Tajā laikā gani steigšus gāja uz Betlēmi un atrada Mariju, Jāzepu un silē noguldītu Bērniņu.
Viņu ieraudzījuši, tie pastāstīja to, kas viņiem bija sacīts par šo Bērnu. Un visi, kas dzirdēja, brīnījās par to, ko gani viņiem stāstīja. Bet Marija paturēja prātā visus šos vārdus, pārdomādama tos savā sirdī.
Bet gani atgriezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu redzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts.
Un, kad astoņas dienas bija pagājušas un Bērns bija jāapgraiza, Viņu nosauca vārdā Jēzus, kā to eņģelis bija teicis vēl pirms Viņa ieņemšanas Mātes miesās. (Lk 2, 16-21) 

Sv. Gimene (31. 12.)

31.12Kad bija pagājušas Mozus Likumā noteiktās viņu šķīstīšanās dienas, vecāki nesa Jēzu uz Jeruzalemi, lai Viņu stādītu Kunga priekšā, kā ir rakstīts Kunga Likumā: “Katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais lai tiek veltīts Kungam,” – un lai saliktu upurī, kā sacīts Kunga Likumā, “vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus”.
Un, lūk, Jeruzalemē bija cilvēks, vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisnīgs un dievbijīgs un gaidīja Izraēļa iepriecināšanu, un pār viņu bija Svētais Gars. No Svētā Gara viņš bija saņēmis atklāsmi, ka ne­redzēs nāvi, pirms nebūs uzlūkojis Kunga Svaidīto. Un, Gara pamudināts, viņš iegāja svētnīcā.
Un, kad vecāki ienesa Bērnu Jēzu, lai par Viņu izpildītu Likuma priekšrakstus, viņš paņēma To savās rokās un slavēja Dievu, un sacīja: “Tagad nu atlaid, Kungs, savu kalpu mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis ir skatījušas Tavu pestīšanu, ko Tu sagatavoji visu tautu priekšā: gaismu pagānu apgaismošanai un slavu savai Izraēļa tautai.”
Un Viņa tēvs un Māte brīnījās par to, kas tika sacīts par Bērnu.
Bet Simeons viņus svētīja un sacīja Viņa Mātei Marijai: “Redzi, Viņš ir likts par krišanu un augšāmcelšanos daudziem Izraēlī, un par zīmi, kurai pretosies. Un tavu pašas dvēseli caurdurs zobens, lai atklātos daudzu siržu nodomi.”
Tur bija arī praviete Anna, Fanuēļa meita, no Asera cilts, gados ļoti veca. Pēc savas jaunības viņa septiņus gadus dzīvoja ar savu vīru un palika atraitne. Tā viņa bija nodzīvojusi līdz astoņdesmit četriem gadiem, nešķirdamās no svētnīcas, kur gavēņos un lūgšanās kalpoja dienu un nakti. Arī viņa, atnākusi tajā pašā stundā, slavēja Dievu un stāstīja par Bērnu visiem, kas gaidīja Jeruzalemes atpestīšanu.
Izpildījuši visu pēc Kunga Likuma, viņi atgriezās Galilejā uz savu pilsētu Nācareti. Bet Bērns auga un pieņēmās spēkā, pilns gudrības. Un Dieva žēlastība bija pār Viņu. (Lk 2, 22-40)

pansionats decembrisCeturtdien 28. decembrī Pļaviņu Sociālās aprūpes centrā kristīgā kopiena kopā ar draudzes pārstāvjiem svinēja savu Ziemassvētku dievkalpojumu. Šoreiz piedalījās arī Pļaviņu katoļu draudzes koris, kas iepriecināja un padarīja šos svētkus vēl patīkamākus. Pēc tam dalībnieki – pansionāta klienti saņēma arī mazās simboliskās Ziemassvētku dāvaniņas.

Teze tiksanas_1janv2018

25.decKad eņģeļi bija atgriezušies Debesīs, gani savā starpā sāka runāt: “Aiziesim uz Betlēmi un paskatīsimies, kas ir noticis un ko Kungs ir mums pa­sludinājis!”
Un viņi steigšus gāja un atrada Mariju, Jāzepu un silē noguldītu Bērniņu. Ieraudzījuši viņi pastāstīja to, kas viņiem bija sacīts par šo Bērnu.
Un visi, kas dzirdēja, brīnījās par to, ko gani viņiem stāstīja. Bet Marija paturēja prātā visus šos vārdus, pārdomādama tos savā sirdī.
Bet gani atgriezās atpakaļ, teikdami un slavēdami Dievu par visu redzēto un dzirdēto, kā tas viņiem bija sludināts. (Lk 2, 15-20)

Adventa 4. svētdiena

4adventTajā laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabriēlu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nācarete, pie Jaunavas, kas bija saderināta ar vīru, vārdā Jāzeps, no Dāvida cilts. Un Jaunavas vārds bija Marija.
Un eņģelis, iegājis pie viņas, sacīja: “Esi sveicināta, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi!” Viņa iztrūkās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu.
Bet eņģelis viņai sacīja: “Nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi Dēlu un Viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels un tiks saukts par Visaugstā Dēlu, un Kungs Dievs Viņam dos Viņa tēva Dāvida troni. Un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa val­stībai nebūs gala.”
Tad Marija sacīja eņģelim: “Kā tas notiks, jo es taču vīra nepazīstu?” Un eņģelis viņai atbildot sacīja: “Svētais Gars nāks pār tevi, un Visaugstā spēks tevi apēnos. Tāpēc arī Svētais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva Dēlu.
Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir sestais mēnesis tai, kuru sauc par neauglīgu. Dievam taču nekas nav
neiespējams!”
Tad Marija sacīja: “Redzi, es esmu Kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda!” Un eņģelis no viņas aizgāja. (Lk 1, 26-38)

Baznīcas jubileja svinības 3. diena

Svētdien, 17 decembrī svinējām 10 gadu jubilejas trešo dienu. Baznīca bija kupli apmeklēta. Sv. Misi, tāpat kā pirms 10 gadiem, celebrēja V. em. kardināls Jānis Pujats, un šīs draudzes pirmais prāvests pr. Ingars Stepkāns.  Sekoja apsveikumi un koncerts.

Mazs ieskats pasākuma norisē: “Nevaru vien nopriecāties par jūsu baznīciņu” – tā sprediķi iesāka Jānis kardināls Pujats. Viņam kavējoties atmiņās, atklājās patiesība par brīvās Latvijas baznīcu atjaunošanu un celtniecību. Viss sākās par godu Pāvesta vizītei Latvijā. Tieši tāpēc bija jāatjauno Aglonas baznīca, kura pēc tam ieguva starptautisku nozīmi. Pateicoties tam, Latvijā varēja sākt celt baznīcas, piesaistot ārzemju atbalstītājus. Pļaviņām sevišķi paveicās ar šo vietu Raiņa ielā. Bija iespēja nopirkt zemi un vecu noliktavu. Vai, tā nebija Dieva dāvana?                  Tālās eminence atgādināja: “Katrs pēc savām spējām var būt misionārs. Ticība jānodod no paaudzes uz paaudzi. Baznīca nevar palikt tukša. Katru svētdienu nākot uz baznīcu, mēs nākam tikties ar pašu Pestītāju. Ko mēs citu varam dot Dievam, kā savu mīlestību.” Kardināls pieminēja Sv. Moniku kura ar savu ticību un pacietību palīdzēja savam vīram un dēlam, kuri darīja ne visai labas lietas, pievērsties ticībai. Ar viņas lūgšanas nopelniem viņas dēls pēc tam kļuva par svēto Augustīnu.  Tas bija labs piemērs ticības spēkam.

pujatsNobeigumā kardināls stāstīja kādu leģendu par četriem ķēniņiem, kuri devās apmeklēt Jēzus bērniņu. Ceturtajam bija trīs skaisti dārgakmeņi, kurus viņš pa ceļam izdalīja grūtībās nonākušajiem. Viņš atdeva arī savu zirgu, drēbes un citas lietas. Galā nonācis, vecs un noguris, viņš satika Jēzu jau pie krusta. Ceļos nometies, lūdza piedošanu par to, ka viņam vairs nekā nav ko dot. Jēzus no krusta atbildēja: Tev ir bagāta sirds. Visu, ko Tu darīji citiem, Tu darīji man. No ērkšķu kroņa asins pilieni krita sirmā kunga rokās un pārvērtās sārti mirdzošos dārgakmeņos.

Par godu 10 jubilejas trīs dienu svinībām noslēgumā pateicības vārdi, vispirms no draudzes priekšnieces Valentīnas Babres bija Pļaviņu Domei par atbalstu, celtniekiem, sponsoriem un sekoja sveicieni konkrētām personam – Arvīdam Grudulim par mūža ieguldījumu, diviem jaunajiem ministrantiem Markusam un Staņislavam, sakristianam Jurim, baznīcas “dvēselītei” Genovefai, Jurim Seikovskim, Kazimiram, Dainai Krēsliņai par evanģelizāciju, erģelniecei Natālijai, visam korim.
Paveikts daudz. Jauns altāris, izremontēta sakristija, apskaņota baznīca, mikroautobuss. Mācāmies rakstīt projektus. Tāpēc arī godam nopelnīti apsveikumi no Pļaviņu Domes, Pļaviņu DM- dolomīta materiāliem, Ģimnāzijas, Pļaviņu Luteriski evaņģēliskas draudzes, Jaunkalsnavas katoļu draudzes. Personīgi no bijušas novada domes priekšsēdētājas G. Žildes. Ziedi dāvanas un kas tad būtu svētki bez koncerta. Šoreiz mūs priecēja bijusī pļaviņiete, Ieva Lazdāne ar ģimeni. Garīgās mūzikas koncertā skanēja Andra Lazdāna dziedātās    dziesmas. Bonifācija Lazdāna balss, vijole, kokle. Koncertmeistare, pati Ieva Lazdāne.

« Older posts

© 2018 Pļaviņu Kunga debeskāpšanas Romas katoļu draudze

Theme by Anders NorenUp ↑